Chi tiết tin
Công tác xây dựng chính quyền
Những quy định về thôn và bầu cử Trưởng thôn ( Theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Tác giả: Châu Phải .Ngày đăng: 23/06/2022 .Lượt xem: 30 lượt.
     Thôn không phải là cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một xã; nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

Quang cảnh một buổi sinh hoạt tại khu dân cư thôn Bình Trúc
Mỗi thôn có Trưởng thôn. Đối với thôn loại I trong trường hợp cần thiết thì có 01 Phó Trưởng thôn.
Trưởng thôn do cử tri trong thôn bầu, nhiệm kỳ của Trưởng thôn là 5 năm.
Phó Trưởng thôn do Trưởng thôn chọn lựa sau khi thống nhất với cấp uỷ Chi bộ và Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn; Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận Phó Trưởng thôn.
Trưởng thôn và Phó trưởng thôn phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm. Có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.
Trưởng thôn là những người hoạt động không chuyên trách ở thôn; được hưởng phụ cấp hàng tháng theo mức phụ cấp do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật. Phó Trưởng thôn là những người tham gia công việc ở thôn; được hưởng bồi dưỡng thực thi nhiệm vụ theo mức bồi dưỡng do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.
Việc bầu Trưởng thôn được tổ chức vào ngày chủ nhật và được thực hiện theo quy trình như sau:
Công tác chuẩn bị bầu cử.
Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, Uỷ ban nhân dân cấp xã ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn; chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử.
Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, trên cơ sở thống nhất với Chi ủy Chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn đề cử danh sách để Hội nghị của thôn bầu Trưởng thôn; tại hội nghị này, cử tri tại thôn có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử.
Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ra quyết định thành lập Tổ bầu cử (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn; Thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện cử tri thôn); quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bầu cử Trưởng thôn. Các quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở thôn chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử.
Cử tri trong thôn có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định có quyền tự ứng cử hoặc giới thiệu người có đủ điều kiện ứng cử Trưởng thôn. Đơn ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử phải cung cấp đầy đủ thông tin về họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú, trình độ học vấn theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân cấp xã và gửi cho Tổ bầu cử chậm nhất là 05 ngày trước ngày bầu cử.
Chậm nhất là 03 ngày trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử thống nhất với Ban công tác Mặt trận thôn ấn định danh sách những người ứng cử. Danh sách niêm yết tại địa điểm bỏ phiếu và những nơi công cộng trong thôn chậm nhất là 02 ngày trước ngày bầu cử.
Danh sách cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình bầu cử Trưởng thôn do Uỷ ban nhân dân cấp xã lập hoặc phê duyệt theo danh sách do Trưởng thôn lập, được niêm yết tại địa điểm bỏ phiếu và những nơi công cộng trong thôn chậm nhất là 24 giờ trước ngày bầu cử.
Việc bổ sung, sửa đổi những sai sót trong danh sách những người ứng cử và danh sách cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình chỉ được thực hiện trước khi Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố bắt đầu việc bỏ phiếu và phải được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã phê duyệt.
Việc bầu cử Trưởng thôn được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tổ bầu cử chịu trách nhiệm chuẩn bị đủ phiếu bầu theo mẫu quy định của Uỷ ban nhân dân cấp xã trước khi khai mạc cuộc bỏ phiếu. Tổ bầu cử phải niêm yết quy định về phiếu bầu hợp lệ, phiếu không hợp lệ tại khu vực bỏ phiếu và liên tục hướng dẫn để cử tri biết trong thời gian diễn ra bầu cử.
Tổ chức bầu cử.
Cuộc bỏ phiếu bắt đầu vào lúc 07 giờ và kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày. Tuỳ tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định bắt đầu cuộc bỏ phiếu sớm hơn và kết thúc muộn hơn giờ quy định, nhưng không được bắt đầu trước 05 giờ và kết thúc quá 13 giờ cùng ngày.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định việc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định, hoãn ngày bỏ phiếu (trong trường hợp thật sự cần thiết).
Cuộc bỏ phiếu bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện theo trình tự sau đây: Tổ trưởng Tổ bầu cử đọc quyết định công bố ngày tổ chức bầu cử; quyết định thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử; tiêu chuẩn của Trưởng thôn. Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn giới thiệu danh sách những người ứng cử Trưởng thôn. Tổ bầu cử cử đại diện kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cử tri. Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố bắt đầu việc bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu thì Tổ trưởng Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong thùng phiếu và giấy tờ liên quan, kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp xã biết, xử lý.
Việc kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử Trưởng thôn thực hiện như sau: Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu; mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu. Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: Tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thôn; số cử tri tham gia hội nghị; số phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình toàn thôn. Người trúng cử Trưởng thôn là người đạt số phiếu bầu cao nhất và trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn. Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản, có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử. Tổ trưởng tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu Trưởng thôn, kèm theo Biên bản kiểm phiếu gửi ngay đến Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. Trường hợp kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn thì tiến hành bầu cử lại. Ngày bầu cử lại do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu. Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời để điều hành hoạt động của thôn đến khi bầu được Trưởng thôn mới. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời, Ủy ban nhân dân cấp xã phải tổ chức bầu Trưởng thôn mới.
Công nhận kết quả bầu cử.
Căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử Trưởng thôn của Tổ Bầu cử, chậm nhất không quá 5 ngày làm việc, Chủ tịch UBND xã xem xét ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn. Trưởng thôn chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của Chủ tịch UBND xã./.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kỳ họp thứ 4, HĐND xã Bình Sa khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Các tin cũ hơn:
Xã Bình Sa triển khai kế hoạch bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2027
Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa khóa XIII
Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận TQVN xã Bình Sa ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri thị trấn Hà Lam, xã Bình Nguyên và các xã cánh đông huyện Thăng Bình.
Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa khóa XIII
Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Xã Bình Sa tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Xã Bình Sa sẵn sàng cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2021
Ủy ban nmặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Bình Sa tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3
    
1   2   3   4  
    
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày