Chi tiết tin
Công tác xây dựng Đảng
Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Tác giả: Nguyễn Văn Long .Ngày đăng: 17/05/2022 .Lượt xem: 45 lượt.
     Việc thực hiện Quy định số 11-QÐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của xã Bình Sa; vừa giải quyết được những vấn đề bức xúc trong dân, tạo sự ổn định xã hội, vừa xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân, nêu cao vị trí, vai trò và cũng cố uy tín của Đảng nhằm mục đích xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
Những năm qua, Đảng tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh không khoan nhượng với tệ quan liêu, tham nhũng. Niềm tin vào Đảng được vun đắp từ lòng tin của nhân dân. Tuy vậy, thực tế hiện nay, đời sống người dân vẫn còn những khó khăn; có những bức xúc của người dân có lúc, có nơi chưa được giải quyết dứt điểm. Muốn xây dựng đảng ngày một trong sạch vững mạnh, cũng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng một trong những giải pháp hữu hiệu đó là Đảng phải nghe dân phản ánh, kiến nghị để có giải pháp khắc phục. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”… Muốn biết “việc hại”, “việc lợi” cho dân thì Đảng phải nghe dân. Đảng muốn lãnh đạo thì phải lắng nghe nhân dân, lắng nghe bằng nhiều cách, nhiều phương pháp, trong đó có tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Quá trình tổ chức lãnh đạo, Đảng ta khẳng định vai trò, vị trí của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng bằng các quy định hết sức quan trọng, thể hiện cụ thể tính ràng buộc trách nhiệm. Quy định số 11-QĐi/TW do Bộ Chính trị ban hành đã tiếp tục khẳng định điều đó. Bởi vậy, quy định này rất quan trọng, cần thiết trong bối cảnh hiện nay đối với cả nước nói chung và xã Bình Sa nói riêng.
Ngay sau khi Quy định số 11- QĐi/TW ban hành. Để nâng cao hiệu quả thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, Công văn số 650-CV/HU ngày 18/02/2019, của huyện ủy Thăng Bình về việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Sa đã ban hành Quy chế số 03-QC/ĐU ngày 09/7/2020 về quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của Bí thư Đảng ủy hằng năm xây dựng Kế hoạch về tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Nhân dân xã Bình Sa, bước đầu đạt hiệu quả trong chỉ đạo, xử lý các kiến nghị của công dân. Sau hơn ba năm triển khai đã phát huy hiệu quả quy định tiếp dân, theo đó, các phiên tiếp dân được triển khai nghiêm túc, tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung chỉ đạo xử lý, đôn đốc kịp thời; nhờ đó, tiến độ giải quyết đơn thư, vụ việc nhanh hơn.
Việc tiếp dân theo Quy định số 11-QĐi/TW đã nâng cao trách nhiệm, năng lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là các đồng chí chủ trì trong việc giải quyết các vụ việc, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, góp phần ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chỉ tiêu phát triển. Quy định tiếp dân đã cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, sâu sát hơn, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Trong đó, Đảng có sự phối hợp, chia sẻ với chính quyền nhiều hơn; chính quyền giải quyết trực tiếp và có sự thống nhất của Đảng nên xử lý nhanh hơn; huy động được ngành vào cuộc; gắn trách nhiệm cho người đứng đầu nên việc điều hành hợp lý và tạo được sự lan tỏa trong xã hội. Tạo thuận tiện cho công dân trong việc đăng ký để được trực tiếp phản ánh, kiến nghị với đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã.
Từ năm 2020 đến nay, theo Quy định số 11-QĐi/TW, đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã đã tiếp dân 56 phiên định kỳ. Trực tiếp đối thoại với công dân tại thôn Tây Giang ( 2 lần ) nhằm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Đồng chí PBT trực Đảng-chủ tịch HĐND và đồng chí PBT-chủ tịch UBND xã đối thoại Nhân dân thôn Tây Giang ngày 11/5/2022
Có thể thấy sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, đã góp phần hạn chế các vụ việc công dân khiếu nại kéo dài, giảm đáng kể các vụ việc khiếu kiện trên địa bàn xã; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được nâng lên. Nhiều vụ việc đã được giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Cũng thông qua việc tiếp dân giúp người đứng đầu cấp ủy nắm toàn diện những kiến nghị, phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của người dân trên địa bàn để kịp thời xử lý, giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền. Công tác tổ chức tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từng bước đi vào nền nếp. Chất lượng, tiến độ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ngày càng bảo đảm về trình tự, thủ tục và nội dung; công tác phối hợp trong xử lý, giải quyết giữa các ngành được tăng cường. Nhiều khiếu nại kéo dài được tập trung giải quyết, dư luận xã hội đánh giá cao, góp phần cũng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, người đứng đầu cấp ủy góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.
Để công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của xã Bình Sa thời gian tới đạt được kết quả cao hơn nữa Ban Thường vụ Đảng ủy cần tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:
Một là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
Hai là, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp, đối thoại trực tiếp với công dân, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của công dân; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để nảy sinh các “điểm nóng”, các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, khiếu kiện vượt cấp.
Ba là,tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi người đứng đầu cấp ủy trong việc chấp hành quy định về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Chỉ đạo các ngành kiểm tra, rà soát và tham mưu, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài./.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đại hội chi bộ quân sự xã Bình Sa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2025
Đảng bộ xã Bình Sa tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng và Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022
ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH SA, HUYỆN THĂNG BÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH “CHI BỘ 4 TỐT”, ĐẢNG VIÊN 4 TỐT”
Chi bộ Trường Mẫu Giáo, Trường Trần Phú tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chi bộ Bình Trúc, Cổ Linh chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chi bộ Tây Gaing chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chi bộ Châu Khê, xã Bình Sa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Đảng bộ Bình Sa tổ chức Đại hội chi bộ
Các tin cũ hơn:
Đảng ủy xã Bình Sa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với Nhân dân
Đảng bộ xã Bình Sa triển khai quán triệt các văn bản về xây dựng Đảng
Chi bộ Trường THCS Chu Văn An tổ chức tổng kết
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ năm 2021
Đảng bộ xã Bình Sa thực hiện tốt Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng
Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Ban Dân vận huyện ủy Thăng Bình khảo sát mô hình dân vận khéo
Huyện ủy Thăng Bình kiểm tra công tác xây dựng Đảng đối với Đảng ủy xã Bình Sa
Đảng ủy xã Bình Sa sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021
Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng
    
1   2   3   4   5   6  
    
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày