Chi tiết tin
Mặt trận đoàn thể
Hướng về Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Bình Sa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Tác giả: Nguyễn Văn Long .Ngày đăng: 12/04/2022 .Lượt xem: 40 lượt.
     Hòa chung không khí sôi nổi chào mừng đại hội Đại biểu hội CCB các cấp, Hội viên hội CCB xã Bình Sa đang nô nức với những, phần việc mang ý nghĩa thiết thực, hiệu quả nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Hội CCB xã Bình Sa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ được tổ chức vào ngày 15/4/2022.
Chỉ còn gần 1 tuần nữa là đến ngày diễn ra Đại hội. Đến nay, những công việc chuẩn bị phục vụ cho Đại hội cơ bản đã hoàn thành như: báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Hội khóa VIII, đề án nhân sự, báo cáo góp ý vào văn kiện cấp trên, công tác trực quan, tuyên truyền chào mững Đại hội đã được BCH Hội khóa VIII chuẩn bị đầy đủ.
Qua báo cáo chính trị cho thấy trong 5 năm qua công tác hội và phong trào hội CCB xã nhà đã đạt được những kết quả tích cực đặc biệt là công tác thông tin truyên truyền, nói chuyện thời sự cho hội viên được BCH chú trọng đã thông báo thời sự tình hình trong nước, khu vực và quốc tế cho 455 lượt cán bộ, hội viên CCB tham gia để nâng cao nhận thức năng lực, kiến thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ hội viên nhằm đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, gương mẫu đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định với mục tiêu lý tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng, điều hành của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị, giữ vững uy tín và thành quả của sự nghiệp đổi mới của Đảng; mở lớp giáo dục pháp luật cho 22 lượt thanh thiếu niên chậm tiến, kịp thời thông tin về tội phạm cho Công an xử lý để đảm bảo ANTT-ATXH trên địa bàn.
Công tác xây dựng tổ chức hội được tập trung cũng cố nên các chi hội đi vào hoạt động có nề nếp; đã giới thiệu 7 hội viên ưu tú cho đảng đưa đi bồi dưỡng và xem xét kết nạp vào Đảng.
Nhiệm vụ giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng của Hội. BCH hội phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Hội, được toàn thể hội viên nhiệt tình hưởng ứng, tạo được khí thế nêu cao tinh thần tự lực, tự cường vươn lên làm giàu chính đáng. Cán bộ hội viên luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” tích cực tham gia các chương trình kinh tế do địa phương phát động, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỷ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tham gia các lớp tập huấn về kỷ thuật trồng các loại cây như: cây đậu phụng, trồng ớt, kỷ thuật chăn nuôi bò vỗ béo, nuôi gà thả vườn. Phong trào đóng góp xây dựng qũy Hội đã được hội viên trong toàn Hội tham gia hưởng ứng tích cực. BCH luôn động viên cán bộ, hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động như “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Ảnh: Mô hình trông cây măng tây của anh Trần Văn Dũng (tổ 3 thôn Tiên Đỏa) là mô hình tiêu biểu của hội viên CCB
Từ những việc làm cụ thể, thiết thực của hội CCB xã nhà nói riêng của Hội CCB Việt Nam nói chung. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao vị trí, vai trò của Hội CCB, là lực lượng nòng cốt trong công cuộc bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Trong văn kiện Đại hội các nhiệm kỳ, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn cho thấy sự tin tưởng vào hội CCB đối với đất nước. Đảng cũng xác định: Hội CCB có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi khả năng phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức cuộc sống của cộng đồng dân cư. Vai trò đó thể hiện qua việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội, đó là: Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh. Tập hợp, đoàn kết, động viên cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tổ chức câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở. Tổ chức chăm lo, giúp đỡ cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức các hoạt động tình nghĩa để cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho cựu chiến binh. Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.
Vai trò của Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đóng góp ngày càng hiệu quả cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kể từ ngày thành lập đến nay, hoạt động của các cấp Hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực: Hội đã tích cực chăm lo đời sống hội viên, cựu quân nhân thông qua chủ trương xóa đói giảm nghèo; vận động quần chúng nhân dân khắc phục các điểm nóng, hòa giải tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; thực hiện cuộc vận động toàn dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ trật tự trị an, an toàn xã hội, xây dựng mối đoàn kết, tương trợ tình làng nghĩa xóm ở các khu dân cư. Nội bộ Hội luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, gương mẫu và đổi mới, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Hội luôn coi trọng việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cách mạng cho các cán bộ, hội viên. Nhờ vậy, hội viên, cựu chiến binh tiếp cận nhanh với những vấn đề thời sự, định hướng được tư tưởng trước những sự kiện lớn, những biến động phức tạp, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng, tin tưởng vào đường lối đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng. Phạm vi hoạt động rộng đã giúp Hội hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của cựu chiến binh và nhân dân, chủ động tham gia đóng góp ý kiến cho cấp uỷ, chính quyền các cấp về các vấn đề chính trị - xã hội. Hội còn kịp thời phát hiện, đề xuất giải pháp và tham gia tích cực trong việc giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, những biểu hiện tham nhũng, quan liêu ở cơ sở, góp phần ổn định tình hình chính trị địa phương. Các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội hay huấn luyện dân quân tự vệ, diễn tập phòng thủ đều không thể vắng mặt những cựu chiến binh.
Đáp lại những kỳ vọng niềm tin mà Đảng và Nhân dân, thực hiện các phong trào các cuộc vận động như: “xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện", "xóa đói giảm nghèo", “Hội CCB gương mẫu”...
Thông qua các hoạt động của phong trào đã tạo môi trường, động lực và phát huy tinh thần yêu nước của hội viên CCB. Tiếp bước truyền thống của quê hương, các thế hệ cha anh đi trước, hội CCB xã Bình Sa hôm nay đã làm cháy thêm ngọn lửa nhiệt huyết tạo nên những thành công mới trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Phát huy phẩm chất và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống của Cựu chiến binh Việt Nam, Đại hội Hội CCB xã Bình Sa nhiệm kỳ 2022-2027, sẽ thực sự là Đại hội: “Đoàn kết - bình đẳng - kỷ cương - dân chủ và trí tuệ”, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của các thế hệ Cựu chiến binh, tạo khí thế thi đua cho phong trào Cựu chiến binh phát triển lên một tầm cao mới - xứng đáng với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho ý chí và quyền lợi của cựu chiến binh; là thành viên quan trọng của Mặt trận Tổ Quốc và là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thôn Bình Trúc, xã Bình Sa ra mắt mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới
Xã Bình Sa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
UBMTTQ Việt Nam xã Bình Sa phát động xây dựng mô hình “khu dân cư bảo vệ mội trường”
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Bình Sa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Các tin cũ hơn:
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Hội nông dân xã Bình Sa, giúp đỡ hội viên thoát nghèo bền vững
Hướng về Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Bình Sa nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Tập trung chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Hội Nông dân xã Bình Sa tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2021
Hiệu quả chương trình cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân
Diển đàn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận TQVN xã Bình Sa
Hội người cao tuổi xã Bình Sa phát động “ Tháng hành động vì người cao tuổi” năm 2021
Bàn giao nhà nhân ái cho hội viên cựu TNXP
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày