Chi tiết tin
Mặt trận đoàn thể
Bình Sa nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Tác giả: Nguyễn Văn Long .Ngày đăng: 01/03/2022 .Lượt xem: 51 lượt.
     Quán triệt sâu sắc quan điểm lãnh đạo của Đảng về triển khai, thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI), trong những năm qua UBMTTQ Việt Nam xã Bình Sa tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 14-KH/ĐU, ngày 17/5/2014 về việc quán triệt triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo các chi bộ, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Đồng thời xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung nhiều giải pháp, cách làm phù hợp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Đặc biệt Ban Bí thư đã ban hành Quyết định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 Quy định số về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Thông qua việc giám sát của mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đã góp phần quan trọng trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.
UBMTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức quán triệt, triển khai trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp với UBND xã, cán bộ phụ trách công tác Đảng cụ thể hóa xây dựng kế hoạch, coi trọng việc lựa chọn nội dung, hình thức giám sát và phản biện xã hội đảm bảo tính kịp thời, thiết thực; tránh chồng chéo về thời gian, địa điểm tổ chức, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung vào những vấn đề được đoàn viên, hội viên và Nhân dân quan tâm thông qua nhiều hình thức, cách làm cụ thể như: Tổ chức hội nghị phản biện, các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát đột xuất theo vụ việc, giám sát thường xuyên. Với nhiều hình thức, cách làm đa dạng, linh hoạt, nhiệm những năm qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã đã tổ chức triển khai 12 cuộc giám sát, 14 hội nghị phản biện xã hội. Trong đó MTTQ chủ trì hội nghị phản biện xã hội liên quan trực tiếp đến việc thực thi chính sách, luật pháp, chế độ đối với người có công, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kết quả thực hiện giải quyết đơn thư kiếu nại, tố cáo của công dân, … Các đoàn thể chính trị - xã hội hàng năm tổ chức giám sát ít nhất 01 cuộc về các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và công nhân lao động. MTTQ đã hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện 54 cuộc giám sát, tập trung vào các nội dung như: Việc thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các khoản đóng góp, xây dựng phúc lợi cộng đồng, thực hiện quy ước, hương ước ở khu dân cư…
      
Công tác Mặt trận tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) được thực hiện có chất lượng. UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã đã tổ chức 12 hội nghị để Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phối hợp tham mưu, đề xuất tổ chức 450 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở, đồng thời tiếp thu ý kiến góp ý để thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Thông qua các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện đúng và có hiệu quả hơn các chính sách, quy định pháp luật; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và hạn chế vi phạm pháp luật góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nhiều kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nghiêm túc tiếp thu và thực hiện.
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vẫn còn những tồn tại:
- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức và nhân dân về công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chưa sâu, một số ngành thiếu quan sự phối hợp.
- Khả năng thực hiện giám sát của một số đoàn thể còn hạn chế; đội ngũ cán bộ mặt trận, các đoàn thể thực hiện nhiều việc, phối hợp đa ngành nên gặp khó khăn, nhất là việc giám sát cơ quan cùng cấp.
- Công tác phản biện xã hội đối với cơ sở do nội dung dự thảo các văn bản cần phản biện xã hội ít, cấp xã chỉ dừng lại ở mức độ góp ý văn bản là chủ yếu; các văn bản xin ý kiến phản biện ở cấp trên thường thời gian rất ngắn, nên có những nội dung phản biện rất khó thực thực hiện. Mặt khác MTTQ Việt Nam cũng rất khó chủ động trong công tác phản biện xã hội khi các cơ quan, tổ chức không có yêu cầu cần phản biện xã hội.
- Công tác phối hợp thiếu chặt chẽ, thường xuyên, nhất là đối tượng được giám sát còn chậm trong thực hiện nghĩa vụ của mình trong quá trình giám sát (báo cáo, khắc phục hạn chế sau giám sát..).
Từ việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong thời gian quan chúng ta có thể rút ra bài học kinh nghiệm:
- Để hoạt động giám sát của MTTQ và các đoàn thể thực sự hiệu quả phải sự lãnh đạo của cấp ủy; phối hợp tạo điều kiện của chính quyền và các ngành chức năng và sự đồng thuận tham gia của người dân là yếu tố quan trọng để đạt được kết quả trong quá trình thực hiện.
- Phát huy vai trò tham mưu của MTTQ Việt Nam trong việc đề xuất nội dung cấp ủy chỉ đạo và phối hợp của chính quyền, các ngành chức năng. Thực hiện tính chủ động trong công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
- Chú trọng việc giải quyết các kiến nghị qua giám sát, phản biện xã hội, qua góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, qua các cuộc tiếp xúc cử tri, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, …
- Phải xác định nội dung, đối tượng giám sát phù hợp với năng lực giám sát của Mặt trận, các đoàn thể. Những nội dung phức tạp cần phải giám sát thì kiến nghị Mặt trận cấp trên hoặc Hội đổng nhân dân phối hợp giám sát.
- Hình thức, phương pháp giám sát cần xác định cho phù hợp, tổng hợp kết quả kiến nghị, góp ý thông qua các hình thức giám sát bằng văn bản, số việc góp ý thường xuyên, giá trị vật chất thu lại qua giám sát phát hiện để tổng hợp đủ kết quả giám sát.
- Công tác phản biện xã hội cần có sự thống nhất với các cơ quan soạn thảo nội dung nào cần phải phản biện xã hội, phải tổ chức nhận xét, đánh giá là phù hợp nhất, mang tính khách quan và tính đại diện.
Để thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, thời gian tới MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, sự phối hợp tích cực, có trách nhiệm của chính quyền, sự thống nhất hành động của các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về các quy định của Đảng, Nhà nước về giám sát, phản biện xã hội nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân trong tổ chức, thực hiện; lựa chọn nội dung, hình thức giám sát và phản biện xã hội phù hợp, có giải pháp thực hiện hiệu quả; nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội đảm bảo khách quan, trung thực, đầy đủ, có căn cứ pháp lý, khoa học và thực tiễn; các giải pháp kiến nghị đưa ra phải có tính khả thi và hiệu quả. Đồng thời duy trì việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tiếp thu, thực hiện kiến nghị của các cấp chính quyền, các ngành, các cơ quan, đơn vị sau giám sát.
Có thể nói, qua hơn 05 năm thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã đạt được những kết quả quan trọng có tác động đến công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới thì ngoài sự cố gắng, nổ lực của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, cần phải có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy và chính quyền trong lãnh đạo, quản lý điều hành, sự phối hợp và sự tham gia tích cực từ người dân thì công tác giám sát, phản biện xã hội thật sự hiệu quả cao hơn./.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thôn Bình Trúc, xã Bình Sa ra mắt mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới
Xã Bình Sa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
UBMTTQ Việt Nam xã Bình Sa phát động xây dựng mô hình “khu dân cư bảo vệ mội trường”
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Bình Sa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Hướng về Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Bình Sa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Hội nông dân xã Bình Sa, giúp đỡ hội viên thoát nghèo bền vững
Hướng về Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Các tin cũ hơn:
Tập trung chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Hội Nông dân xã Bình Sa tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2021
Hiệu quả chương trình cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân
Diển đàn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận TQVN xã Bình Sa
Hội người cao tuổi xã Bình Sa phát động “ Tháng hành động vì người cao tuổi” năm 2021
Bàn giao nhà nhân ái cho hội viên cựu TNXP
Cảm xúc của thế hệ trẻ trước ngày Quốc khánh 2/9
Đại hội đại biểu lần thứ V, Hội Chữ thập đỏ xã Bình Sa nhiệm kỳ 2021- 2026
Ủy ban Mặt trận TQVN xã Bình Sa sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021
Chung tay hưởng ứng “Quỹ phòng chống Covid-19”
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày