Chi tiết tin
Xây dựng Nông thôn mới
Kết quả sau 5 năm xây dựng nông thôn mới tại xã Bình Sa
Tác giả: Nguyễn Văn Long .Ngày đăng: 17/01/2022 .Lượt xem: 72 lượt.
     Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trên địa bàn xã Bình Sa bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi: Kinh tế - xã hội phát triển toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện; cơ cấu lao động có bước chuyển dịch mạnh mẽ; các công trình được đầu tư xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả.
Mục tiêu chung của Chương trình nhằm: Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Sau 5 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Bình Sa đã đạt được những kế quả quan trọng, góp phần vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và sự phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được một số thành tựu.
 Đó là:
Làm thay đổi nhận thức sâu sắc của toàn bộ cán bộ, đảng viên và người dân về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực sự là tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” đã trở thành một phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là sự đồng lòng, hưởng ứng của người dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM được nâng lên.
Chương trình đã góp phần quan trọng thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng được hoàn thiện. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 tăng 1,1 lần so với năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 7,17% năm 2017 xuống còn khoảng 3,39% năm 2021.Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, công nghiệp và dịch vụ tăng trưởng nhanh. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động của xã giảm còn khoảng 38,1% năm 2021, thu nhập bình quân từ hoạt động phi nông nghiệp ngày càng tăng, chiếm 78% tổng thu nhập của hộ nông thôn năm 2021. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định, cơ cấu các loại cây trồng phù hợp với từng diện tích sản xuất. Đã thực hiện việc tích tụ tập trung ruộng đất. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ngày ngày càng được quan tâm có 01 sản phẩm OCOP Dầu tràm Linh Vũ - hạng 3 sao thuộc Tổ Hợp tác dầu tràm Linh Vũ, thôn Tây Giang; theo kế hoạch (năm 2021 đăng ký sản phẩm tinh bột khoai lang tím, hạng 3 sao). Chương trình NTM đã thu hút và huy động nguồn lực của toàn xã hội với trăm tỷ đồng, trong đó mức huy động xã hội chiếm đến khoản trên 23%, đặc biệt là sự đóng góp của cộng đồng, người dân để xây dựng kết cấu hạng tầng phục vụ dân sinh. Qua 5 năm thực hiện Chương trình, nhân dân xã nhà đã tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất để làm đường và các công trình khác. Nhờ đó, hàng trăm km đường giao thông nông thôn được xây dựng nhưng không phải đền bù, giải phóng mặt bằng.

Anh: Người dân chuyển đổi từ sản xuất lúa sang trồng cây dưa hec mỹ nhân
Trong 5 năm xây dựng chương trình NTM là chương trình duy nhất đã hình thành được hệ thống bộ máy chỉ đạo, điều hành, quản lý, triển khai đồng bộ. Vai trò chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở được nâng cao, phát huy được hiệu quả, bám sát hơn với thực tiễn, hình thành nhiều mô hình tiêu biểu.
Nhằm để phát huy có hiệu quả, đồng thời để công nhận xã đạt chuẩn NTM sau 5 năm vào cuối năm 2022, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM xã Bình Sa cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Thứ nhất, công tác chỉ đạo, điều hành cần được quan tâm, đặc biệt là công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người dân về mục đích, ý nghĩa, lợi ích thiết thực của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ việc tuyên truyền được chú trọng nên đã hình thành phong trào hành động ở địa phương, huy động được cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng NTM.
Thứ hai, vai trò chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu là yếu tố then chốt để đạt kết quả xây dựng NTM. Trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện cần xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể và phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành.
Thứ ba, phát huy vai trò chủ thể, sáng tạo của người dân, tính gương mẫu, tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên. Điều này quyết định đến sự thành công của xây dựng NTM.
Thứ tư, tiếp cận Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM phải từ cơ sở, từ nhu cầu thiết thực của người dân và sự phát triển của địa phương. Thường xuyên bám sát thực tiễn, sơ kết, tổng kết để kịp thời chỉ đạo, điều hành.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức, đồng lòng của nhân dân, tin tưởng rằng phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Bình Sa sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành xã đạt chuẩn NTM sau 5 năm và tiến đến lộ trình xây dựng xã NTM nâng cao vào năm 2024./.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Tập huấn sử dụng phần mềm số liệu về xây dựng nông thôn mới
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày