Chi tiết tin
Công tác xây dựng Đảng
Đảng bộ xã Bình Sa thực hiện tốt Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng
Tác giả: Nguyễn Văn Long .Ngày đăng: 29/11/2021 .Lượt xem: 61 lượt.
     Ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW, Hướng dẫn 02-HD/BTCTW, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, thực hiện Chỉ thị trong những năm qua Đảng ủy xã Bình Sa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị nên đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Đảng ủy đã nghiêm túc triển khai phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ, tới cán bộ, đảng viên nội dung Chỉ thị số 28-CT/TW. Qua đó, nâng cao nhận thức của cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; công tác quản lý, giáo dục và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng. Qua rà soát, sàng lọc đảng viên trong toàn đảng bộ đã nắm được thực trạng công tác quản lý đảng viên ở các chi bộ; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên, của chi bộ trong đánh giá, xếp loại, phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Từ đó, kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn ở cơ sở, kiến nghị, phản ánh đến cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Nề nếp sinh hoạt chi bộ được duy trì, chất lượng sinh hoạt được nâng lên, cơ bản đảm bảo đúng theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Quy định 05-QĐi/HU, ngày 08/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình quy định khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Các chi bộ giữ vững vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao trình độ chính trị, phẩm chất năng lực công tác cho đảng viên. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách, giảm sút ý chí phấn đấu, không hoàn thành nhiệm vụ đảng viên ra khỏi Đảng. Trong năm 2019 và năm 2020 qua rà soát, sàn lọc có 20 đảng viên ở 5 chi bộ thôn cần phải giáo dục, giúp đỡ. Các chi ủy, chi bộ đã phân công đảng viên giúp đỡ, qua giúp đỡ có 11 đồng chí tiến bộ, còn 9 đồng chí Đảng ủy đã đề nghị cấp trên cho ra khỏi đảng.
Cùng với đó, thực hiện các quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức; tiêu chuẩn, điều kiện của người được kết nạp đảng và đảng viên được công nhận chính thức, Đảng ủy thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức đảm bảo đúng quy định. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình, công tác xây dựng kế hoạch, giáo dục, bồi dưỡng phát triển đảng viên được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện, thông qua việc đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên vào Nghị quyết hằng năm của Đảng bộ. Có 10/10 chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 8 đảng viên.

UBKT Đảng ủy báo cáo công tác rà soát đảng viên cho BCH Đảng bộ.
Việc giao nhiệm vụ và phân công công tác cho đảng viên được các chi bộ thực hiện nghiêm túc, công tác theo dõi, quản lý đảng viên, trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng đều đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, qua đó làm cơ sở để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm. Việc xét miễn sinh hoạt đảng cho đảng viên, nhất là đối với đảng viên vì lý do đi làm ăn hoặc việc riêng xa nơi cư trú được thực hiện đúng đối tượng, nguyên tắc, nguyện vọng của đảng viên. Những trường hợp đảng viên già yếu, ốm dài ngày hoặc do điều kiện phải đi làm ăn xa nơi cư trú, đảng viên viết đơn gửi chi bộ xem xét, cho biểu quyết và báo cáo Đảng ủy xét miễn sinh hoạt đảng.
Công tác giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng; viết phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên và sự phối hợp giữa cấp ủy nơi đảng viên chuyển đi, chuyển đến được thực hiện cơ bản đầy đủ, đảm bảo đúng quy định. Công tác nắm tư tưởng chính trị, giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” cũng như việc xử lý kỷ luật những đảng viên vi phạm được thực hiện thường xuyên. Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt đến các chi ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết,...của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp cán bộ, đảng viên nhận diện rõ hơn các biểu hiện phai nhạt về lý tưởng cách mạng; suy thoái đạo đức, lối sống để có biện pháp khắc phục, sửa chữa; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phát hiện, phòng ngừa nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là Chủ nghĩa Mác - Lênnin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên bằng việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, duy trì nền nếp sinh hoạt, nêu cao trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ. Đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên.
Để nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên cơ sở quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 218-KH/TU ngày 25/3/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam; Kế hoạch số 138-KH/HU ngày 25/6/2019 của huyện Ủy Thăng Bình; Kế hoạch số 31-KH/ĐU ngày 05/7/2019 của Đảng ủy xã Bình Sa về thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Trong thời gian đến chúng ta cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ đó là:
Một là, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chi bộ về tầm quan trọng của công tác kết nạp, sàng lọc đảng viên. Thực hiện đầy đủ, minh bạch quy trình, từ phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú để đưa vào nguồn kết nạp, bồi dưỡng, giúp đỡ đến khâu thẩm tra, xác minh và xem xét kết nạp vào Đảng. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng bộ, chi bộ; đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không ngừng học tập nâng cao lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nói đi đôi với làm, làm gương cho quần chúng noi theo.
Hai là, thực hiện chặt chẽ, đúng quy định các khâu, các bước trong công tác kết nạp đảng viên. Cấp ủy phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên. Phân công nhiệm vụ cho đảng viên cần phù hợp với khả năng, điều kiện, sở trường của đảng viên; kịp thời động viên, khích lệ đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ. Nghiêm túc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng nhất là Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kết luận hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện nghiên Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCHTW Đảng về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
Ba là, thực hiện chặt chẽ việc quản lý chuyển sinh hoạt đảng. Khi đảng viên nghỉ hưu, chuyển công tác, khi đi làm ăn xa, nơi cư trú phải kịp thời chuyển sinh hoạt đảng theo quy định. Đồng thời, phải thực hiện nghiêm túc việc viết phiếu chuyển sinh hoạt đảng, theo dõi, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm, nhất là những trường hợp bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí theo quy định.
Bốn là, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở việc thực hiện và sơ, tổng kết, phát huy điển hình thực hiện tốt, uốn nắn những nơi làm chưa tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng viên. Kiên quyết xóa tên những đảng viên không còn đủ tư cách, thường xuyên vắng mặt ở nơi cư trú, chuyển sinh hoạt đảng nhưng không nộp hồ sơ; những đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm; những đảng viên quan liêu, tham nhũng, thoái hóa, biến chất, cơ hội, bè phái, cục bộ địa phương, cá nhân chủ nghĩa./.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Đảng ủy xã Bình Sa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với Nhân dân
Đảng bộ xã Bình Sa triển khai quán triệt các văn bản về xây dựng Đảng
Chi bộ Trường THCS Chu Văn An tổ chức tổng kết
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ năm 2021
Các tin cũ hơn:
Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Ban Dân vận huyện ủy Thăng Bình khảo sát mô hình dân vận khéo
Huyện ủy Thăng Bình kiểm tra công tác xây dựng Đảng đối với Đảng ủy xã Bình Sa
Đảng ủy xã Bình Sa sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021
Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng
Đảng bộ xã Bình Sa nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Đảng bộ xã Bình Sa chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội
Đảng ủy xã Bình Sa tổ chức hội nghị sơ kết quý 1
Khối dân vận Đảng ủy xã Bình Sa tổ chức hội nghị tổng kết
Đảng ủy xã Bình Sa quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện
    
1   2   3   4   5   6  
    
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày