Chi tiết tin
Kinh tế
Phát huy vai trò của cấp ủy, chi bộ thôn trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Tác giả: Nguyễn Văn Long .Ngày đăng: 07/09/2021 .Lượt xem: 1135 lượt.
     Phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi địa phương và cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, chi bộ. Để địa phương ổn định, kinh tế phát triển bền vững, đúng pháp luật và xây dựng được môi trường văn hóa lành mạnh, cần phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, chi bộ.
Thực tế cho thấy, để xây dựng nghị quyết sát đúng, có tính khả thi cao, tổ chức thực hiện hiệu quả thì đội ngũ cấp ủy mà đứng đầu là đồng chí bí thư chi bộ cần nắm rõ tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; nắm chắc nghị quyết của đảng ủy xã để từ đó cụ thể hóa chỉ tiêu cho phù hợp với đặc điểm khu dân cư trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ. Cấp ủy cần nắm rõ về tình hình sản xuất, dịch vụ, lịch sử truyền thống, văn hóa cũng như trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thói quen của dân cư, thời tiết, khí hậu, kết cấu hạ tầng của địa phương. Phát triển kinh tế là mục tiêu, động lực không chỉ của từng cá nhân, từng hộ dân mà của cả thôn. Việc nắm chắc thực trạng, tình hình địa phương là yếu tố quan trọng để các đồng chí trong cấp ủy cũng như đảng viên hiểu sâu các mô hình phát triển kinh tế, từ đó có biện pháp giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
     
Là xã vùng đông của huyện, nhân dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp là chính nên trong nghị quyết thường kỳ, các chi bộ thôn đặt ra các chỉ tiêu kinh tế cụ thể như: Nâng mức thu nhập của các hộ gia đình, giảm thiểu tỷ lệ đói nghèo và cận nghèo, chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi, thực hiện quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, giao nộp các khoản quỹ theo quy định của nhà nước... Chi bộ phân công các đảng viên có trách nhiệm, uy tín theo dõi từng tổ tự quản để phản ảnh với chi bộ, đồng chí Bí thư chi bộ tổng hợp và báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy để lãnh đạo. Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát mạnh, tình hình sản xuất kinh doanh của một số hộ dân bị ảnh hưởng, cấp ủy đã chỉ đạo các đoàn thể, chính quyền địa phương liên hệ, phối hợp với các nhà hảo tâm, đề xuất một số giải pháp hữu hiệu để giúp các hộ gia đình. Các đảng viên có uy tín đã đi đầu nhắc nhở người dân thực hiện tốt quy định phòng chống dịch, một số đảng viên tham gia vào tổ giám sát công đồng. Chi bộ thôn Tiên Đỏa, Bình Trúc đề ra các giải pháp xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; chỉ đạo chi hội phụ nữ thôn xây dựng mô hình “chi hội phụ nữ kiểu mẫu”; Ban công tác mặt trận thôn xây dựng mô hình “Khu dân cư không rải vàng mã khi đưa tang”...Chi bộ thôn luôn quan tâm lãnh đạo việc xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư, chống các biểu hiện mê tín dị đoan và cờ bạc...từ đó các thôn trên địa bàn xã trong nhiều năm qua luôn đạt danh hiệu thôn văn hóa cấp huyện. Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, Chi bộ đã vận động nhân dân tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa xã nhà đạt xã nông thôn mới vào năm 2017. Hiện nay, xã đang tập trung nguồn lực để hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.
Qua khảo sát tại nhiều chi bộ thôn cho thấy, việc nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội có ý nghĩa quan trọng, nhưng việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị sẽ không mang lại kết quả tốt nếu các chủ trương, biện pháp thực hiện không có tính khả thi, không phát huy được tinh thần trách nhiệm của đảng viên. Hiện nay, tình trạng già hóa đội ngũ đảng viên ở các chi bộ thôn có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân cơ bản là thanh niên đến tuổi trưởng thành thường đi làm ăn ở thành phố, khu công nghiệp đã khiến cho số đảng viên kết nạp ở địa phương hằng năm giảm so với trước đây. Tỷ lệ đảng viên trong khu dân cư giảm xuống, đặc biệt là đảng viên trẻ, đã tác động không nhỏ đến việc phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ.
Thôn Tiên Đỏa có 367 hộ, với 1.042 nhân khẩu, chi bộ 41 đảng viên, 15 đảng viên thuộc diện miễn sinh hoạt vì tuổi cao hoặc đi làm ăn xa , số đảng viên còn lại tham gia sinh hoạt thường xuyên, là chi bộ có đông đảng viên nhất của Đảng bộ. Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới, phần đông các chi bộ đều đưa ra những chủ trương, biện pháp tích cực để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ. Trong đó đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quy định 05-QĐi/HU, ngày 08/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình quy định khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về “nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng” và Hướng dẫn 02-HD/BTCTW, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương “tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Nhiều cấp ủy xác định giải pháp quan trọng nhất là phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về lý luận Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đồng chí Hoàng Ngọc Phương - Bí thư chi bộ Thôn Tây Giang cho rằng: Cần thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ với sự theo dõi, hướng dẫn thường xuyên của Đảng ủy xã; phân công, bố trí đảng ủy viên, cán bộ làm công tác đảng thường xuyên dự sinh hoạt với chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc duy trì nề nếp, nội dung sinh hoạt của chi bộ; phân công, giao trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho từng đảng viên; tổ chức thực hiện nghị quyết chi bộ và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Cần quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên để xây dựng lớp lãnh đạo kế cận. Chi bộ thôn cần quan tâm phát triển đảng viên tại chỗ, nhất là những nhân tố tích cực hoạt động trong lực lượng dân quân, đoàn thể. Để thực hiện tốt, phải nâng cao trách nhiệm của đảng viên được phân công giúp đỡ quần chúng. Cần phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn chính trị - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định 217, Quyết định 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); Quy định 124-QĐ/TW quy định đối với mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên, gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần thường xuyên sâu sát cơ sở để nắm tình hình, giúp đỡ, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức này.
Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ ở các chi bộ thôn trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội cần có nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó vấn đề có ý nghĩa quan trọng là tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của Đảng ủy. Cần duy trì tốt việc phân công đảng ủy viên về sinh hoạt tại chi bộ, kịp thời nắm bắt tình hình, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế, giải quyết kịp thời các vướng mắc có như vậy thì vai trò lãnh đạo của cấp ủy thôn mới phát huy hiệu quả./.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Hiệu quả mang lại từ mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn xã Bình Sa
Bình Sa thắng lớn vụ lúa Đông – Xuân năm 2020 – 2021
Mở rộng mô hình nuôi bò vỗ béo tại xã Bình Sa
Xã Bình Sa tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2020, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2021
Cần sớm có biện pháp diệt chuột để đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp
Xã Bình Sa sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2019 – 2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2020
Trồng cây tràm dược liệu trên vùng cát
Đảng bộ xã Bình Sa vững tin bước vào nhiệm kỳ mới
Đưa cây măng tây vào trồng trên vùng cát
Xã Bình Sa tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020
    
1   2   3  
    
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày