Chi tiết tin
Công tác xây dựng Đảng
Đảng bộ xã Bình Sa nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Tác giả: Nguyễn Văn Long .Ngày đăng: 28/06/2021 .Lượt xem: 149 lượt.
     Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 12/HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “một số vấn đề nâng cao chất lương sinh hoạt chi bô”; Quy định số 05-QĐi/HU ngày 08/01/2019 của Ban Thường vụ huỵen ủy Thăng Bình về “Khung tiêu chí đánh giá xếp loại sinh hoạt chi bộ” trong năm qua, các chi bộ trên địa bàn xã Bình Sa đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, tạo sự chuyển biến tích cực trong chất lượng tổ chức Đảng.
Đảng bộ xã Bình Sa có 10 chi bộ trực thuộc (5 chi bộ thôn, chi bộ Quân Sự, 3 chi bộ trường học; chi bộ Công an) với 185 đảng viên (đảng viên chính thức 183 đồng chí, đảng viên dự bị 2 đồng chí). Bình quân gần 4 đảng viên/1.000 dân, Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 12/HD/BTCTW ngày 06/7/2028 của Ban Tổ chức Trung ương về “một số vấn đề nâng cao chất lương sinh hoạt chi bô”; Quy định số 05-QĐi/HU ngày 08/01/2019 của Ban Thường vụ huỵen ủy Thăng Bình về “Khung tiêu chí đánh giá xếp loại sinh hoạt chi bộ”. Trong năm qua, các chi bộ trên địa bàn xã đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, nên đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến tích cực trong chất lượng tổ chức Đảng. Chi ủy đã phát huy tốt vai trò trong việc lựa chọn nội dung sinh hoạt, xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho từng quý, từng tháng; lựa chọn giải pháp lãnh đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu ở chi bộ mình. Sinh hoạt tự phê bình và phê bình tại các chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong giáo dục, rèn luyện lập trường, bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Các chi bộ đã đẩy mạnh việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị, giắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng viện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hướng mạnh vào nội dung “làm theo” bằng những công việc cụ thể, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa Đảng và quần chúng nhân dân.

Ảnh: Một buổi sinh hoạt của chi bộ trường thôn Tiên Đỏa
Với địa bàn xã 5 thôn, 26 tổ tự quản việc phân công từng đảng viên phụ trách địa bàn khu dân cư cũng được các chi bộ thôn đặc biệt quan tâm, các đảng viên được phân công thường xuyên bán sát địa bàn mình phụ trách nhằm nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, kịp thời tham mưu cho chi ủy chi bộ để lãnh đạo nhân dân. Cấp ủy viên phụ trách các chi bộ thường xuyên theo dõi, dự sinh hoạt chi bộ để kịp thời lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Từ những việc làm cụ thể trên kết quả phân loại cuối năm 100% chi bộ được đánh giá HTTNV, 85% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng sinh hoạt chi bộ còn những hạn chế: sinh hoạt đảng chưa nền nếp, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, tự phê bình và phê bình yếu nhất là đảng viên trẻ. Một số chi bộ chậm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chưa cao, thường chỉ đạt 70 - 80%. Trong sinh hoạt, đảng viên trẻ ít tham gia đóng góp ý kiến, thường chỉ tập trung vào các đảng viên cao tuổi. Do vậy, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian đến cần thực hiện có hiệu quả đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị, giắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng viện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trước hết cần tập trung thực hiện những biện pháp sau:
Thứ nhất: Tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đây là nội dung quan trọng, trực tiếp quyết định chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trước hết, các cấp ủy, chi bộ cần đẩy mạnh công tác quán triệt Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ, làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của chi ủy viên, bí thư chi bộ là hạt nhân trong nghiên cứu, quán triệt nghị quyết cấp trên. Trên cơ sở nắm vững tình hình nhiệm vụ của địa phương, chi ủy chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ, lựa chọn, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp. Phát huy tinh thần tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đảng viên trong đề xuất các chủ trương, biện pháp lãnh đạo. Đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình của đội ngũ đảng viên trong sinh hoạt.
Thứ hai: Phát huy vai trò của chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ trong chuẩn bị nội dung, tổ chức điều hành sinh hoạt chi bộ, bí thư chi bộ phải chuẩn bị nội dung sinh hoạt, điều hành, gợi ý thảo luận, kết luận sinh hoạt chi bộ; đề cao trách nhiệm quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Việc xây dựng nghị quyết phải cụ thể, tránh tình trạng dàn trải. Đồng thời cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết, bảo đảm tính chiến đấu, tính giáo dục, tính lãnh đạo trong sinh hoạt. Trong sinh hoạt chi bộ phải mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của mọi đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, đảng viên nữ, khắc phục tình trạng áp đặt ý kiến cá nhân lên các quyết định của chi bộ.
Thứ ba: Thường xuyên coi trọng bồi dưỡng phẩm chất, năng lực và tác phong công tác cho đội ngũ bí thư, phó bí thư, chi ủy viên chi bộ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ bí thư, phó bí thư, chi ủy viên chi bộ. Bởi chi ủy là người trực tiếp chuẩn bị nội dung và điều hành các buổi sinh hoạt chi bộ. Do đó cần phải thường xuyên củng cố, kiện toàn chi ủy về số lượng và chất lượng, nếu thiếu phải kịp thời bầu bổ sung hoặc đề nghị cấp trên chỉ định. Chú trọng bồi dưỡng đảng viên nòng cốt, tiêu biểu được quần chúng nhân dân tín nhiệm để có nguồn bổ sung vào chi ủy khi cần thiết. Khi bầu chọn, thay thế chi ủy viên phải bảo đảm tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định của Điều lệ Đảng.
Thứ tư: Đề cao tính đảng, tính nguyên tắc đi đôi với mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.Chi ủy, chi bộ cần phải làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên về sinh hoạt chi bộ, kịp thời động viên, khích lệ, tạo mọi điều kiện để đảng viên nâng cao trách nhiệm, tham gia ý kiến xây dựng nghị quyết chi bộ một cách dân chủ. Chấp hành nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 101/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, nhận thức lệch lạc.
Thứ năm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy viên được phân công định kỳ dự sinh hoạt tại các chi bộ để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn. Định kỳ 6 tháng, hằng năm Đảng ủy phải tổ chức rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kịp thời biểu dương, khen thưởng những chi bộ, đảng viên thực hiện tốt chế độ sinh hoạt, nhắc nhở, uốn nắn, có biện pháp xử lý nghiêm minh những chi bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng./.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đại hội chi bộ quân sự xã Bình Sa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2025
Đảng bộ xã Bình Sa tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng và Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022
ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH SA, HUYỆN THĂNG BÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH “CHI BỘ 4 TỐT”, ĐẢNG VIÊN 4 TỐT”
Chi bộ Trường Mẫu Giáo, Trường Trần Phú tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chi bộ Bình Trúc, Cổ Linh chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chi bộ Tây Gaing chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Chi bộ Châu Khê, xã Bình Sa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Đảng bộ Bình Sa tổ chức Đại hội chi bộ
Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Đảng ủy xã Bình Sa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với Nhân dân
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Đảng bộ xã Bình Sa chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội
Đảng ủy xã Bình Sa tổ chức hội nghị sơ kết quý 1
Khối dân vận Đảng ủy xã Bình Sa tổ chức hội nghị tổng kết
Đảng ủy xã Bình Sa quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện
Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của Mặt trận, các tổ chức hội đoàn thể xã Bình Sa
Đảng ủy Bình Sa nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng
Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ xã Bình Sa trong tình hình mới
Đại hội Đảng bộ xã Bình Sa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Bình Sa trước thềm Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày