Chi tiết tin
Mặt trận đoàn thể
Bình Sa tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền
Tác giả: Nguyễn Văn Long .Ngày đăng: 23/06/2021 .Lượt xem: 62 lượt.
     Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, chính quyền, mặt trận các đoàn thể phối hợp tổ chức thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tập trung xây dựng chính quyền vững mạnh, , tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, chất lượng hiệu quả công tác dân vận chính quyền, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Thời gian qua, chính quyền đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm của từng cá nhân, các ngành khi thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy vai trò chủ trì của chính quyền trong giải quyết được nhiều vấn đề đặt ra tại cơ sở, đội ngũ cán bộ, công chức có sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức cho đến hành động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xác định được trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; thực hiện phòng, chống biểu hiện tiêu cực, giảm phiền hà, sách nhiễu Nhân dân; tạo sự hài lòng và niềm tin của tổ chức, cá nhân đối với đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan Nhà nước.
Bên cạnh đó, cơ quan cũng đã rà soát, xây dựng, ban hành quy định cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành chính sách, pháp luật phù hợp thực tiễn, đáp ứng quyền và lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, đồng thời triển khai thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” gắn với việc tập trung chỉ đạo, quán triệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh.
Việc triển khai cơ chế, chính sách và pháp luật tại địa phương được tổ chức tuyên truyền, vận động rộng rãi, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Các chương trình, kế hoạch đều tuân thủ theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, tổ chức triển khai, vận dụng có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương; bảo đảm nguyên tắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân. Đội ngũ cán bộ, công chức xã nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ Nhân dân nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân; đồng thời tổ chức kiểm tra công vụ nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối tác phong làm việc; nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước, hướng tới xây dựng chính quyền trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung.
Năm 2021, Đảng ủy xã Bình Sa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm công tác dân vận của hệ thống chính trị, đặc biệt là cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức về công tác dân vận trong tình hình mới; tập trung nắm bắt, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của Nhân dân. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đổi mới tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững, nhất trí với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận; chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội. Đảng ủy tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã với Nhân dân, để kịp thời chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, vấn đề bức xúc chính đáng của Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.
Bên cạnh những kết quả đạt được, thì công tác dân vận chính quyền còn những tồn tại, đó là: công tác lãnh đạo và chỉ đạo chưa chú trọng đúng mức công tác củng cố mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, chưa thực hiện đầy đủ phương châm “dân biết, dân bàn, dâm làm, dân kiểm tra” trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Để khắc phục khuyết điểm trên trong công xây dựng Đảng phải luôn quan tâm đến công tác dân vận, vì tổ chức Đảng phải đặt công tác vận động quần chúng của Đảng thành một nội dung như công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra. Đảng ta đã khẳng định phải dựa vào dân mà xây dựng Đảng. Nhưng thực tế thời gian qua, khi xây dựng Nghị quyết, kiểm điểm đánh giá về công tác dân vận thường đặt thành một mục riêng hoặc gộp vào hoạt động của khối dân vận (gồm Mặt trận và các đoàn thể), do đó đã dẫn đến có một số cấp ủy cơ sở Đảng đã khoán trắng công tác vận động quần chúng cho Mặt trận và đoàn thể, mà chưa thường xuyên khẳng định “sự nghiệp cách mạng là của quần chúng” đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Có thể từ thực tế trên mà một bộ phận cán bộ đảng viên không sát dân, quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền, thiếu trách nhiệm trước dân trên một số lĩnh vực. Từ đó một số chủ trương đề ra không được thực hiện, hoặc hiệu quả không cao, một số điểm nóng và vấn đề bức xúc của nhân dân chưa quan tâm giải quyết dứt điểm. Có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu là thiếu trách nhiệm, chưa coi trọng công tác vận động, tuyên truyền, tiếp thu và lắng nghe ý kiến trực tiếp, dân chủ, công khai bàn với dân còn nhiều hạn chế, dẫn đến giảm niềm tin vào vai trò lãnh đạo với cấp ủy Đảng.

Ảnh: Vận động nhân dân than gia làm đường GTNT
Để công tác dân vận chính quyền trogn thời gian đến đạt hiệu quả cao hơn, chúng ta cần chú trọng một số nhiệm vụ sau.
Một là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, Đảng bộ, chi bộ, đảng viên phải trực tiếp làm công tác vận động quần chúng, thực hiện chế độ phân công đảng viên làm công tác vận động quần chúng. Mỗi đảng viên được phân công phụ trách một địa bàn dân cư, một số đối tượng cụ thể, tham gia sinh hoạt trong các tổ chức đoàn thể, để nắm vững tình hình của quần chúng về mọi mặt đời sống kinh tế, công ăn việc làm, tâm tư nguyện vọng, trình độ hiểu biết, thái độ chính trị, những bức xúc của người dân, của tổ chức đoàn thể. Thông qua đó đảng viên thực hiện việc giáo dục, nâng cao giác ngộ chính trị cho quần chúng, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội, thực hiện quyền và nghĩa vụ của người dân. Các cấp ủy Đảng phải xem công tác dân vận là một nội dung lớn của công tác xây dựng Đảng, vì nếu Đảng ta mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức nhưng nếu không đặt vấn đề làm thế nào để cấp ủy đảng, đảng viên gắn bó máu thịt với quần chúng nhân dân thành một nội dung của công tác xây dựng Đảng thì Đảng mạnh nhưng chưa vững. Điều đó có nghĩa là cấp ủy Đảng, đảng viên, phải đặt công tác vận động quần chúng của Đảng thành một nội dung quan trọng như công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra.
Hai là, Cần tập trung tư tưởng chỉ đạo và tổ chức tốt việc học tập về quan điểm, tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận của chính quyền, nhằm tạo ra sự chuyển biến thực sự từ nhận thức đến hành động của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhân viên thừa hành phải thực hiện tốt công tác dân vận. Thường xuyên giáo dục về chính trị tư tưởng, đi đôi với kiểm tra chặt chẽ để nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân cho cán bộ, công chức, xây dựng phong cách làm việc dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, lấy chất lượng hiệu quả công việc được giao, độ tin cậy của nhân dân làm thước đo đánh giá năng lực công tác, phẩm chất đạo đức đối với cán bộ công chứùc viên chức. Xử lý nghiêm đối với cán bộ công chức, viên chức có hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả về quy chế dân chủ, tạo một bước chuyển biến mới về thực hiện quy trình “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được đi vào thực chất cuộc sống, trong đó đặc biệt quan tâm công tác giáo dục tuyên truyền pháp luật, thông tin kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách mới ban hành, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ công dân, đồng thời những vấn đề mà nhà nước quyết định, có liên quan trực tiếp đến người dân, nhất thiết phải được đưa ra dân bàn, cho ý kiến trước khi quyết định. Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, thực hiện cơ chế “Một cửa”, đó là khâu đột phá cải cách thủ tục hành chính. Cơ quan chính quyền làm dân vận bằng sự chủ động phối hợp, liên kết hoạt động của các cơ quan nhà nước với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, để thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương chung tại địa phương.
Ba là, Xây dựng hệ thống tổ chức dân vận của cấp ủy Đảng, đảm bảo chất lượng, đủ sức thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Khối dân vận thực hiện thật tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận, phải biết chọn đúng việc trọng tâm, trọng điểm để chủ động, tham mưu với cấp ủy đề ra Nghị quyết, chương trình kịp thời, đồng thời phải biết phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, chính quyền để huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy đề ra góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Sa lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025./.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Bình Sa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Hướng về Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Bình Sa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Hội nông dân xã Bình Sa, giúp đỡ hội viên thoát nghèo bền vững
Hướng về Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Bình Sa nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Tập trung chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Hội Nông dân xã Bình Sa tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2021
Hiệu quả chương trình cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân
Diển đàn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận TQVN xã Bình Sa
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Ủy ban Mặt trận TQVN xã Bình Sa phát động đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Bình Sa thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI)
MTTQVN xã Bình Sa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri
UBMTTQ Việt Nam xã Bình Sa triển khai kế hoạch ứng cử viên tiếp xúc cử tri
Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã Bình Sa khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Hội người cao tuổi xã Bình Sa tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban nmặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Bình Sa tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2
UBMTTQ xã Bình Sa tổ chức hội nghị hiệp thương nhân sự HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 lần thứ nhất
Chương trình “Xuân yêu thương” – trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Sa
Hội Liên hiệp hụ nữ xã Bình Sa tổng kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ năm 2020
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9  
    
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày