Chi tiết tin
Mặt trận đoàn thể
Bình Sa thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI)
Tác giả: Nguyễn Văn Long .Ngày đăng: 13/05/2021 .Lượt xem: 104 lượt.
     Trong những năm qua, Đảng ủy xã Bình Sa đã chỉ đạo chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện nghiêm túc Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 28-KH/HU về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Quyết định đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ một cách nghiêm túc, sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Đảng ủy tập trung lãnh đạo việc giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách nhất là những vấn đề nhân dân quan tâm, còn nhiều tồn tại, bức xúc; xác định đó là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống tổ chức, đồng thời phối hợp với các ngành lựa chọn nội dung và tổ chức giám sát, phản biện xã hội theo chức năng, nhiệm vụ.
Trong 08 năm, Mặt trận Tổ quốc xã đã giám sát 40 cuộc trên các lĩnh vực thực hiện chính sách đối với người có công; việc thực hiện chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia cùng với nguồn lực của Nhà nước xây dựng nông thôn mới....Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền phổ biến được trên 45 lượt điển hình tiên tiến trong công tác giám sát, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các phong trào thi đua.
Chính quyền đã giải quyết 50 kiến nghị sau giám sát, đã tổ chức 15 cuộc tiếp xúc, đối thoại theo chuyên đề với nhân dân … Qua đó, nhiều vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc, những bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã được các đồng chí lãnh đạo nghiêm túc giải trình, tiếp thu, chỉ đạo rà soát nội dung kiến nghị, đề xuất, phản ánh và tập trung giải quyết, không để kéo dài.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng thực hiện nghiêm túc, việc đóp góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong 8 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động, tích cực, tổ chức góp ý định kỳ, góp ý thường xuyên và góp ý đột xuất được 80 cuộc góp ý đối với tổ chức đảng và đảng viên với nhiều nội dung, hình thức phong phú.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW còn những hạn chế như: Công tác tuyên truyền, quán triệt chưa thường xuyên, sâu rộng; thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, sơ kết. Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa lựa chọn được nội dung giám sát mang tính thời sự được nhân dân quan tâm. Một số cuộc giám sát còn hình thức, chủ yếu dựa nhiều vào báo cáo, chưa đầu tư thời gian nghiên cứu thực tế; chưa phát huy trách nhiệm của các thành viên tham gia đoàn giám sát.

Ảnh: Giám sát xây dựng kênh tại tổ 3 thôn Tây Giang
Trong thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân các quy định của Đảng và Nhà nước về giám sát, phản biện xã hội; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp, thống nhất hành động giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền, các ngành nhằm tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ; bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội để có đủ khả năng thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; định kỳ nghe và góp ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát.
Thực hiện việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; chủ động đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phản biện các dự thảo nghị quyết quan trọng của cấp ủy. Định kỳ sơ kết, tổng kết nhằm nhân rộng cách làm hay, có hiệu quả để rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo.
Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần chủ động lựa chọn những nội dung, vấn đề bức xúc có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân để xây dựng kế hoạch triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến việc lựa chọn phương pháp giám sát, phản biện phù hợp. Công khai kết quả giám sát và phản biện xã hội. Có như vây thì công tác giám sát và phản biện xã hội mới thật sự đi vào chiều sâu, hiệu quả cao từ đó góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh./.


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thôn Bình Trúc, xã Bình Sa ra mắt mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới
Xã Bình Sa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
UBMTTQ Việt Nam xã Bình Sa phát động xây dựng mô hình “khu dân cư bảo vệ mội trường”
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Bình Sa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Hướng về Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Bình Sa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Hội nông dân xã Bình Sa, giúp đỡ hội viên thoát nghèo bền vững
Hướng về Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Bình Sa nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Tập trung chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Sa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
MTTQVN xã Bình Sa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri
UBMTTQ Việt Nam xã Bình Sa triển khai kế hoạch ứng cử viên tiếp xúc cử tri
Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã Bình Sa khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Hội người cao tuổi xã Bình Sa tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban nmặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Bình Sa tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2
UBMTTQ xã Bình Sa tổ chức hội nghị hiệp thương nhân sự HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 lần thứ nhất
Chương trình “Xuân yêu thương” – trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Sa
Hội Liên hiệp hụ nữ xã Bình Sa tổng kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ năm 2020
Hội cựu chiến binh xã Bình Sa tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận xã Bình Sa năm 2020
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9  
    
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày