Chi tiết tin
Công tác xây dựng chính quyền
Chu đáo, thận trọng, trách nhiệm để tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Tác giả: Nguyễn Văn Long .Ngày đăng: 29/03/2021 .Lượt xem: 132 lượt.
     Như chúng ta đã biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tiến hành vào ngày chủ nhật, 23 tháng 5 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức vào thời điểm kế thừa thành tựu 35 năm đổi mới “đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày ngày nay” như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần phát biểu.
Đối với xã Bình Sa, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, suốt 5 năm qua xã nhà không ngừng phát huy tiềm năng, thế mạnh kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; nông nghiệp và nông thôn đạt kết quả tích cực, trong đó, lĩnh vực xây dựng, phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và xây dựng nông thôn mới có chuyển biến rõ rệt. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và tiếp tục nâng cao. Chính trị - xã hội trên địa bàn luôn ổn định; an ninh, quốc phòng, được củng cố, tăng cường.
Năm 2020, trước những khó khăn, thách thức chưa từng có do tác động trực tiếp và sớm nhất của đại dịch Covid-19; kế thừa, phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Bình Sa đã chủ động, tích cực, phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tập trung mọi nỗ lực ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm lo bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
Những kết quả đậm nét, quan trọng trong năm 2020 đã tạo dấu ấn nổi bật, có ý nghĩa quyết định hoàn thành cơ bản các mục tiêu của cả giai đoạn 2016 - 2020, tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, sức mạnh mới cho Ðảng bộ và Nhân dân xã nhà vững bước trong chặng đường tiếp theo nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây chính là yếu tố rất quan trọng để chúng ta chuẩn bị tốt và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn xã.
Nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng chính quyền liêm chính, thực sự “của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do Đảng lãnh đạo; triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, cũng như Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 đã và đang đặt ra các yêu cầu mới cao hơn, toàn diện hơn đối với tổ chức, hoạt động của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021.

Ảnh: UBMTTQ xã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người tham gia ứng cử đại biểu hĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã thực sự là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đủ số lượng vào HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chúng ta cần phải thực hiện một cách dân chủ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong giới thiệu nhân sự, kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng tham gia vào HĐND. Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND phải bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; coi trọng chất lượng, bảo đảm cơ cấu hợp lý trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, các thôn, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế phải đáp ứng được 7 yêu cầu:
Một, đảm bảo có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ; phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử là khoảng 30% tổng số đại biểu HĐND.
Hai, đảm bảo đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người ngoài đảng không thấp hơn 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND.
Ba, Phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) từ 15% trở lên trên tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND và phải đạt tỷ lệ trúng cử ít nhất là 10%.
Bốn, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên là đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Năm, lãnh đạo việc ứng cử, hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử phải phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật, đảm bảo đúng tiến độ: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất chậm nhất là ngày 17/2/2021. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai chậm nhất là ngày 19/3/2021. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba chậm nhất là ngày 18/4/2021.
Sáu, chủ động rà soát, tăng cường công tác quản lý nhà nước về cư trú, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, đặc biệt là tạm trú, tạm vắng để thực hiện việc lập và niêm yết danh sách cử tri trước ngày 13/4/2021.
Bảy, chú trọng đúng mức công tác lãnh đạo; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống đại dịch Covid-19 trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử.
Các đoàn thể và tổ chức xã hội cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên làm nòng cốt, gương mẫu, đi đầu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân, người thân nghiêm chỉnh thực hiện cuộc bầu cử và các quy định của pháp luật về bầu cử. Tích cực tuyên truyền để Nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác tham gia cuộc bầu cử để lựa chọn và bầu ra những người hội đủ các yêu cầu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp, làm cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 23 tháng 5 năm 2021, thực sự là ngày hội của toàn Nhân dân./.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Những quy định về thôn và bầu cử Trưởng thôn ( Theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Xã Bình Sa triển khai kế hoạch bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2027
Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa khóa XIII
Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận TQVN xã Bình Sa ký kết Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri thị trấn Hà Lam, xã Bình Nguyên và các xã cánh đông huyện Thăng Bình.
Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa khóa XIII
Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Xã Bình Sa tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Xã Bình Sa sẵn sàng cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2021
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Kỳ họp thứ 15, HĐND xã Bình Sa khóa XII
Đảng ủy xã Bình Sa công bố quyết định thành lập chi bộ công an
Bình Sa phát huy hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”
Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa khóa XII
Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa khóa XII
Xã Bình Sa làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ
Kỳ họp thứ 12, HĐND xã Bình sa khóa XII
Xã Bình Sa bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 – 2021
Thông tin về cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 – 2021 của 5 thôn trên địa bàn xã Bình Sa
Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân xã Bình Sa khóa XII
    
1   2  
    
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày