Chi tiết tin
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Kết quả sau một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị
Tác giả: Nguyễn Văn Long .Ngày đăng: 08/12/2017 .Lượt xem: 304 lượt.
     Ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau hơn một năm, Đảng bộ và nhân dân xã Bình Sa kiên trì, quyết tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo nên đã đạt được một số kết quả nổi bật.
     Kết quả đạt được.
     Một năm qua, nhận thức về Chỉ thị 05, về một số nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Không chỉ trong cán bộ, đảng viên, mà cả nhân dân đều biết tới chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đang đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn.          Dưới sự chỉ đạo của huyện ủy Thăng Bình, Đảng ủy cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo để hướng dẫn triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 Đảng ủy đã chủ động hơn ban hành các văn bản hướng dẫn việc làm theo, phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ chính trị của địa phương, có phân công nhiệm vụ cụ thể. Việc học tập chuyên đề năm 2016 “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", nhìn chung được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng. Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành công văn chỉ đạo UBND, các chi bộ trường học, các đơn vị xây dựng, đăng ký mô hình làm theo Bác, xây dựng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ với phương châm: ngắn gon, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá thực hiện. Tính đến tháng 11/2017, có 2/3 chi bộ trường đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, có 1/2 đơn vị, cơ quan đã xây dựng đạo đức công vụ.Việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức đã tạo được sự chuyển biến cơ bản về nhận thức của cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị theo tấm gương của Bác, qua đó đã mang lại kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học... được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Trong các tầng lớp nhân dân việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, thể hiện trong hành động, tiêu biểu như ông Lê Xuân Đây (Thôn Tiên Đỏa) đã ủng hộ hàng triệu đồng xây dựng quỹ khuyến học của thôn; ông Liên Văn Cường (Thôn Bình Trúc 2); ông Trịnh Hữu Tặng (Thôn Cổ Linh)…hiến hàng chục cây cối, đất đai để thi công Trạm bơm Tứ Sơn hay làm đường đường GTNT. Nhiều cán bộ, công chức thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng trở thành nền nếp ở nhiều chi bộ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 để lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, bảo đảm tính khả thi.      Việc bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức ngày càng thiết thực, bám sát điều kiện thực tế, nhiệm vụ của các ngành, cơ quan, đơn vị, phù hợp vị trí công tác, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng NTM, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh . Những chuyển biến tích cực trong tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, phong cách làm việc gần dân, trọng dân, vì dân... của nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đã giải quyết dứt điểm thành công nhiều vụ việc góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; nhiều mô hình làm theo tiêu biểu được nhân dân đồng tình hưởng ứng như mô hình “khu dân cư không rải vàng mã khi đưa tang” của UBMTTQ xã; mô hình “thắp sáng đường quê” của Đoàn thanh niên; mô hình “5 không, 3 sạch” của Hội phụ nữ; mô hình “chỉnh trang tường rào cổng, ngõ trong xây dựng NTM” của Hội nông dân; mô hình “tự quản về ANTT” của Hội cựu chiến binh....

Chi hội Nông dân thôn Cổ Linh trao quà cho hộ nghèo
     Hạn chế và những giải pháp khắc phục.
     Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục.
     Một là: Vẫn còn một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về sự cần thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII; chưa thấy được việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, vừa là yêu cầu cấp bách trước mắt; là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, lãng phí, quan liêu.
     Hai là: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của một số chi bộ vẫn còn lúng túng. Việc xây dựng kế hoạch chưa chủ động, sáng tạo, chưa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, của ngành; còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Công tác tuyên truyền, giáo dục tuy được Đảng ủy chú trọng hơn nhưng chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức chưa thật phong phú, đa dạng. Tuyên truyền trong nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên còn nhiều lúng túng, bất cập...
     Ba là: Việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng tháng ở một số chi bộ vẫn còn chung chung, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Việc triển khai, tổ chức học tập và làm theo Bác ở một số hội, đoàn thể xã chưa được đổi mới, chưa đi vào chiều sâu, các mô hình trong đoàn viên, hội viên và nhân dân còn hạn chế.
     Để phát huy những kết quả bước đầu quan trọng đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Chỉ thị 05 trong năm vừa qua, thời gian tới, Đảng ủy , chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng sau đây:
     Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nhất là trong sinh hoạt chi bộ. Yêu cầu đặt ra là, chi bộ phải là nơi đảng viên thường xuyên nghiên cứu, trao đổi, học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Lấy chi bộ làm cơ sở để tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí Thư về nâng cao chất lương sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 02-HD/HU ngày 01/3/2017 của Huyện ủy Thăng Bình về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ.
     Hai là, quan tâm phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các ngành, theo phương châm trên trước, dưới sau. Người đứng đầu có trách nhiệm nêu gương thực hiện Chỉ thị 05 có kết quả cụ thể. Đây vừa là yêu cầu bắt buộc, vừa là ý thức tự giác của người đứng đầu trước Đảng bộ và nhân dân. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương. Tập trung xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét.
     Ba là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng kế hoạch đã đề ra./.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Người Bí thư chi bộ tận tụy với công việc
Nâng lên tầm cao mới việc học và làm theo tấm gương của Bác
Những kết quả nổi bật sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại xã Bình Sa
Bùi Thị Hoàng Vi - Một tấm gương học tốt của chi đội 5C trường tiểu học Trần Phú, xã Bình Sa
Thầm lặng một tấm lòng
Kết quả sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở xã Bình Sa
Người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà
Người cán bộ Mặt trận Khu dân cư tiêu biểu
Về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống , thực hiện có hiệu quả xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
Xã Bình Sa học tập, triển khai chuyên đề năm 2018 về “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Đảng ủy xã Bình Sa tổ chức Hội nghị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chuyển biến ở Bình Sa về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày