Chi tiết tin
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Chuyển biến ở Bình Sa về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tác giả: Phan Chiếm Trung .Ngày đăng: 02/10/2014 .Lượt xem: 536 lượt.
     

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhận thức của Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trên địa bàn xã Bình Sa từng bước được nâng lên rõ rệt; tạo sự chuyển biến tích cực về hành động, về tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân, về ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đây chính là tiền đề quan trọng, là giải pháp bước đầu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện toàn khóa từ năm 2011-2015; tổ chức quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị cho toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên, hội đoàn viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương của Bác; đã thành lập Tổ giúp việc 03 của Đảng ủy gồm 17 đồng chí, do đồng chí Phó Bí thư thường trực làm Tổ trưởng. Đồng thời, ban hành Quy chế làm việc của Tổ Giúp việc và quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy hằng năm xây dựng kế hoạch theo từng chủ đề cụ thể về học tập và làm theo tấm gương của Bác để triển khai trong toàn Đảng bộ, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt định kỳ, trở thành việc làm thường xuyên của từng chi bộ, được cán bộ, đảng viên đồng tình ủng hộ và tích cực nghiên cứu, học tập trao đổi thảo luận; mỗi đảng viên tự xây dựng kế hoạch và đăng ký mô hình làm theo một cách thiết thực. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được chi, đảng bộ, Đoàn Thanh niên xã quan tâm, cụ thể như Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức hội thi “kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012”, Trường Chu Văn An đã tổ chức cuộc thi “chúng em kể chuyện Bác Hồ”, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác cho thanh, thiếu niên, học sinh trong xã. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn chặt với việc thực hiện nội dung nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo UBND, UB Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể xã và các chi bộ trực thuộc thực hiện đăng ký nội dung phấn đấu, nêu cao trách nhiệm “người đứng đầu”, gương mẫu để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức làm theo.

Công tác chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đã từng bước tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động  của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và hội đoàn viên. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức,  ngày một tốt hơn; hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu trong năm  mà  Nghị quyết Đảng bộ xã đã đề ra.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được coi là công việc thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm  cụ thể của mỗi cán bộ, công chức và đảng viên, đã được đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ. Đồng thời, xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và phân tích chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm.

Định kỳ hằng tháng thông qua các cuộc họp giao ban, trực báo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo cho UBND, UBMT, các ban ngành, đoàn thể và các chi bộ trực thuộc ngoài việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên thì còn đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, nhằm kịp thời phát hiện ra những nhân tố điển hình, gương người tốt việc tốt để phát huy nhân rộng; đồng thời nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế để khắc phục, rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã phân công các đồng chí Đảng ủy viên, các ban xây dựng Đảng  và Tổ giúp việc 03 của Đảng ủy trực tiếp phụ trách các chi bộ để hướng dẫn, theo dõi việc học tập và làm theo tấm gương Bác ở từng chi bộ để kịp thời báo cáo Ban Thường vụ.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng và triển khai thực hiện “Chuẩn mực đạo đức chung và quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” theo Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo in và gắn bảng áp phích về chuẩn mực đạo đức chung quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức xã tại trụ sở làm việc để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, hội đoàn viên và nhân dân khi đến cơ quan thuận tiện việc theo dõi, học tập, làm theo. Đồng thời, thuận tiện trong quá trình kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức chung, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp mỗi cán bộ, đảng viên, công chức tự xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương của Bác phù hợp với chuyên môn, nhiệm vụ được giao.

Cùng với việc tổ chức học tập, nghiên cứu các chuyên đề hằng năm, công tác tuyên truyền đã được Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm chú trọng; tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Kết quả nổi bật của việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ở Đảng bộ xã Bình Sa đã từng bước làm chuyển biến sâu sắc hơn nhận thức và hành động  tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần thúc đẩy việc thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; khi xét thấy cần thiết các cuộc hội họp đã được tổ chức lồng ghép để dành thời gian tập trung đầu tư phát triển kinh tế. Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đã được các chi bộ trực thuộc và các ban ngành, hội đoàn thể xã thực hiện lồng ghép trong các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới và đã có một số cách làm hay, mô hình thiết thực như: Chi bộ thôn Bình Trúc I với mô hình “tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới”; Chi bộ thôn Châu Khê với mô hình “đi họp đúng giờ”; Chi bộ Trường THCS Chu Văn An với mô hình “thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí”; Ban Công an xã với mô hình “3 an toàn về an ninh trật tự (an toàn về tài sản, an toàn về địa bàn và an toàn về người theo hướng tự phòng, tự quản và tự bảo vệ)”; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Đoàn Thanh niên với 3 mô hình “thắp sáng đường quê”, “đoạn đường tự quản”, “góp đá làm đẹp nghĩa trang”; Hội Nông dân với 2 mô hình “chỉnh trang tường rào cổng ngõ trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới”, “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”; Hội Cựu chiến binh với mô hình “tự quản về an ninh trật tự”; Hội Người cao tuổi với mô hình “tuổi cao, gương sáng, mẫu mực”; Hội liên hiệp Phụ nữ với 2 mô hình “môi trường xanh – sạch – đẹp”, “phụ nữ thực hành tiết kiệm” của chị em hội viên phụ nữ trong xã giúp đỡ hội viên nghèo, gia đình neo đơn già cả, góp phần việc thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo của Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra. Đặc biệt, là sự chuyển biến về lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính theo mô hình một cửa. Lịch tiếp công dân, nội quy tiếp dân được niêm yết công khai, bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ được bố trí đội ngũ cán bộ, công chức trẻ năng động, thông thạo về chuyên môn, từng bước hạn chế được việc gây phiền hà đối với tổ chức và cá nhân. Một số chi bộ gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng đường giao thông nông thôn, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã nổi lên một số tập thể tiêu biểu như: Chi bộ Trường Mẫu Giáo, Chi bộ Trường THCS Chu Văn An và các cá nhân tiêu biểu như đ/c Lê Xuân Đây, Thầy giáo Phạm Hoàng Liên…

          Những kết quả đã đạt được vừa nêu là nền tảng để cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân xã Bình Sa tiếp tục phấn đấu thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới đạt được những kết quả phấn khởi hơn.

Nguồn tin: Văn phòng Đảng ủy
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Người Bí thư chi bộ tận tụy với công việc
Nâng lên tầm cao mới việc học và làm theo tấm gương của Bác
Những kết quả nổi bật sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại xã Bình Sa
Bùi Thị Hoàng Vi - Một tấm gương học tốt của chi đội 5C trường tiểu học Trần Phú, xã Bình Sa
Thầm lặng một tấm lòng
Kết quả sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở xã Bình Sa
Người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà
Người cán bộ Mặt trận Khu dân cư tiêu biểu
Về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống , thực hiện có hiệu quả xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
Xã Bình Sa học tập, triển khai chuyên đề năm 2018 về “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
    
1   2  
    
Liên kết web

Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Sa
Trụ sở: Thôn Bình Trúc I, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 873.157
Email: binhsa.thangbinh@quangnam.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Quảng Nam

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày